เทปใส

  • Original product143 image1
  • Original product143 image4
  • Original product143 image3
  • Original product143 image5
  • Original product143 image2

Louis

Category

มีดและคัตเตอร์, No En Category

Details

Specifications

มี 3 ขนาด คือ 1/2", 3/4", และ 1"