โซ่เยอร์มัน

Sailing Viking

Category

เบ็ดเตล็ด, No En Category

Details

Specifications

มี 7 ขนาด คือ 6 มม, 7 มม, 8 มม, 9 มม, 10 มม, 11 มม และ 12.7 มม